DOMOV O KLUBU STATUT
STATUT

STATUT

I. SPLOŠNE DOLO?BE

1. ?len
Moto klub CERKNO (v nadaljevanju klub) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanavljajo in sestavljajo motoristi in ljubitelji vseh vrst motornih koles. Sedež kluba je v Dolenjih Novakih.

2.?len
Motoristi so vozniki motornih koles, kot tudi vozniki koles z pomožnim motorjem (skuterji in mopedi), ki po veljavni zakonodaji uporabljajo iste prometne površine in se v tem statutu navajajo kot motoristi.

3.?len
Klub deluje v javnem interesu in je ustanovljen zaradi uresni?evanja ciljev in nalog na podro?ju vzgoje, izobraževanja, športa, ekologije in se zavzema za varnost udeležencev v prometu. Klub sodeluje tudi z drugimi organizacijami, zvezami in društvi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali tujini.

II. IME IN SEDEŽ KLUBA

4.?len
Ime kluba je MOTO KLUB CERKNO.
Sedež kluba je: Dolenji Novaki - 5282 Cerkno
Za obveš?anje o spremembi naslova v istem kraju je pristojen predsednik kluba.
Klub ima žig ovalne oblike na katerem je naslednji napis ?MOTO KLUB - CERKNO?, na sredini je obris motorista.
Oštevil?en žig kluba imajo ( 1 ) predsednik kluba in ( 2 ) tajnik.

Razdelitev in uporaba žigov se podrobneje uredi s sklepom upravnega odbora kluba.
?lani kluba imajo majico z znakom kluba, ki je na vidnem mestu spredaj levo v višini srca.Vsak ?lan mora pri udeležitvi javnega moto dogodka imeti oble?eno majico kluba.
Klub je pravna oseba zasebnega prava,ki ga zastopa predsednik kluba.

III. NAMEN IN CILJI KLUBA

5.?len
a ) Namen
Klub se ustanavlja z namenom organiziranega uresni?evanja skupnih in posameznih interesov in aktivnosti
b ) Cilji
1. Prizadevanje za ve?jo varnost motoristov in ostalih udeležencev v cestnem prometu.
2. Organiziranja sre?anja in prireditve.
3. Prizadevanje za ekološko zavest motoristov.
4. Promocija, zaš?ita in ohranjanje motoristi?ne kulture in športa.
5. Prenašanje izkušenj in znanja na mlajše motoriste.
6. Organiziranje potovanj z motorji in prirejanje kulturnih in ostalih ekskurzij z namenom ogleda razli?nih znamenitosti.

IV. DEJAVNOSTI KLUBA

6.?len
NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI
• prizadevanje za uveljavljanje ukrepov za ve?jo varnost in dvig prometne kulture
• razvijanje humanih in solidarnih odnosov med motoristi in drugimi udeleženci v prometu
• izobraževanje in sodelovanje pri izobraževanju motoristov na podro?ju varne in odgovorne vožnje.
• poudarjanje na?el in izvajanje politike, ki jo odobri ob?ni zbor kluba.
• organiziranje obiskov moto sejmov, sre?anj in podobno.
• izvajanje drugih dejavnosti v skladu z navedenimi nameni in cilji.
• organiziranje potovanj z motorji, obiske kulturnih in drugih znamenitosti.

PRIDOBITNE DEJAVNOSTI
Popovezana z namenom in cilji društva ter je kod dopolnilna dejavnost nepridobitni in se lahko opravlja le v obsegu potrebnem za uresni?evanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti:
• organiziranje raznih zabavnih sre?anj
• prirejanje plesov
• gostinske dejavnosti na prireditvah

V. JAVNOST DELA KLUBA

7.?len
• delo kluba in njegovih organov je javno
• klub obveš?a o svojem delovanju ?lane in širšo javnost na na?in: Obveš?anja preko medijev, oglasne deske, razdeljuje letake, z vabili in podobno.

VI. ?LANSTVO KLUBA

8.?len
1. ?lanstvo v klubu je prostovoljno. ?lani lahko za svoje delo prejmejo nadomestila za prevoze in materialne stroške, ki so nujni za organiziranje osnovne dejavnosti kluba, skladno s sklepom upravnega odbora društva.
2. ?lani so lahko: redni in ?astni
3. ?lan postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo in je poslovno in opravilno sposoben.
4. vsi ?lani uživajo enake pravice
5. ?lan kluba ne more postati oseba, ki izraža prepri?anja, ki so v nasprotju z nameni in cilji kluba
6. ?lan kluba ne more postati oseba, ki izraža versko, rastno ali spolno nestrpnost
7. ?astni ?lan lahko postane kdorkoli, za katerega se z odlo?itvijo upravnega odbora ugotovi, da je nesebi?no in požrtvovalno deloval za dobro motoristov in motorizma. Potrdi ga ob?ni zbor.
8. ?astni ?lani nimajo pravice glasovati in ne morejo biti voljeni v organe kluba, razen, ?e so ob enem tudi redni ?lani kluba.
9. ?lani kluba lahko pod enakimi pogoji postanejo tudi tujci.
10. o vstopu ali izstopu presoja upravni odbor.
11. vsaka oseba, ki ji upravni odbor zavrne sprejem v ?lanstvo, ima pravico, da na ob?ni zbor kluba poda ugovor v roku 8. dni od sprejema zavrnitvenega sklepa upravnega odbora

9.?len
Društvo ima lahko sponzorje in donatorje.To so lahko fizi?ne in pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali kako druga?e pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah ob?nega zbora, nimajo pa pravice odlo?anja.

10.?len
Dolžnosti ?lanov so:
• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba
• da redno pla?ujejo ?lanarino v višini, ki jo dolo?i upravni odbor kluba
• da uresni?ujejo svoj del sprejetih in odgovornih nalog v okviru programa in dela kluba
• da prenašajo svoje izkušnje na druge ?lane kluba
• da varujejo ugled kluba

11.?len
Pravice ?lanov kluba:
• vsak ?lan ima pravico voliti in biti voljen v organe kluba
• vsak ?lan ima pravico sodelovati pri delu in odlo?anju v klubu
• vsi ?lani imajo pravico koristiti ugodnosti, ki jim jih lahko nudi klub
• vsi ?lani imajo pravico do pritožbe zoper odlo?itev organov kluba
• vsi ?lani imajo pravic s svojim znanjem sodelovati pri oblikovanju in realizaciji programa dela kluba

12.?len
?lanstvo v klubu se preneha:
• z nepla?ano ?lanarino za prihodnje leto
• s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave ?lana
• s smrtjo
• z izklju?itvijo po odlo?itvi disciplinske komisije
• s prenehanjem delovanja kluba

VII. ORGANI KLUBA

13.?len
Klub ima naslednje organe:
1. ob?ni zbor
2. upravni odbor
3. nadzorni odbor
4. disciplinska komisija

Ob?ni zbor:

14.?len
Ob?ni zbor kluba je reden in izreden.
• Redni ob?ni zbor kluba se sklicuje enkrat letno s pisnimi vabili vsem ?lanom kluba. Zbor sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti ali nezmožnosti pa podpredsednik ali upravni odbor.
• Izredni ob?ni zbor skli?e predsednik oz. upravni odbor, ?e to le ta zahteva, nadzorni odbor ali najmanj 1/3 vseh ?lanov. Na izrednem ob?nem zboru se sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je sklican.

15.?len
Ob?ni zbor je sklep?en, ?e je na njem prisotnih ve? kot polovica ?lanov. ?e ob predvidenem za?etku ob?ni zbor ni sklep?en, se za?etek preloži za 30min. Po poteku tega ?asa je ob?ni zbor sklep?en ?e so prisotni najmanj 9 ?lanov. Odlo?itve ob?nega zbora so izglasovane, ?e za predlog odlo?itve glasuje ve? kot polovica prisotnih ?lanov kluba. Glasovanje je praviloma javno, razen ?e se ?lani z glasovanjem odlo?ijo za tajno glasovanje.

16.?len
Sklepi rednega ali izrednega ob?nega zbora so obvezujo?i za vse ?lane in organe kluba. ?lani in organi kluba so za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij odgovorni ob?nemu zboru kluba.

17.?len
Delo ob?nega zbora kluba vodi predsednik kluba, v primeru njegove odsotnosti pa pooblaš?eni podpredsednik z istimi pooblastili. Lahko pa upravni odbor izbere enega svojih ?lanov, da vodi delo ob?nega zbora.

18.?len
Naloge ob?nega zbora:
• sprejema in spreminja statut in druge akte kluba
• sprejema finan?ni na?rt in letno poro?ilo
• odlo?a o zadolževanju in razpolaganju s premoženjem ve?je vrednosti ter nakupu ali prodaji nepremi?nin
• voli in razrešuje predsednika,podpredsednika, blagajnika ter ?lane UO, NO in disciplinske komisije
• odlo?a o statusnem preoblikovanju kluba
• sprejema program dela kluba
• odlo?a zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije
• dokon?no odlo?a o izklju?itvi ?lana iz kluba
• sklepa o prenehanju društva in prenosa preostanka premoženja
• imenuje ?astne ?lane na predlog upravnega odbora
O delu ob?nega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo: predsedujo?i, ki sejo vodi, zapisnikar in dva overovatelja.

Zastopnik kluba-predsednik kluba:

19.?len
Zastopnik kluba je predsednik kluba. Za predsednika je lahko izvoljen le ?lan kluba. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Mandat predsednika traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik kluba že v postopku kandidature zboru predlaga podpredsednika in blagajnika.

20.?len
Predsednik kluba predstavlja in zastopa klub, sklicuje in vodi seje ob?nega zbora, skrbi za izvrševanje sklepov ob?nega zbora ter skrbi za zakonitost delovanja kluba. Za svoje delo je odgovoren ob?nemu zboru.

21.?len
Predsedniku kluba pri njegovem delu pomaga podpredsednik in opravlja v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega podro?ja. ?e je predsednik odsoten, ga nadomeš?a podpredsednik.

Upravni odbor

22.?len
Upravni odbor je izvršilni organ kluba in opravlja organizacijska, strokovno tehni?na, upravno administrativna dela kluba ter vodi klub med dvema ob?nima zboroma po programu in sklepih na ob?nem zboru. Mandat upravnega odbora je dve leti.
Upravni odbor ima naslednje naloge:
1. izvršuje sklepe ob?nega zbora
2. tolma?i statut kluba
3. pripravlja akte kluba
4. odlo?a o sprejemu novih ?lanov
5. predlaga ?astne ?lane
6. med dvema sejama ob?nega zbora odlo?a o vseh vprašanjih, razen o tistih, ki so v izrecnih pristojnostih ob?nega zbora
7. skrbi za finan?no-materialno poslovanje, pripravlja predlog finan?nega na?rta
8. pripravlja gradivo za seje ob?nega zbora
9. odlo?a o priznanjih in pohvalah.
10. dolo?a višino ?lanarine
11. opravlja s premoženjem kluba
12. odlo?a o nakupu ali prodaji premi?nega premoženja
13. v slu?aju odstopa posameznega ?lana od prevzete funkcije dolo?i namestnika do ponovnih volitev

23.?len
Upravni odbor šteje devet ?lanov. Sestavljajo ga predsednik kluba, podpredsednik, blagajnik, tajnik in ostali ?lani odbora.
?e se število ?lanov upravnega odbora zmanjša na 2/3, ob?ni zbor z izrednimi volitvami izbere nove, ki opravljajo funkcijo do rednih volitev.

24.?len
V upravnem odboru mora biti vedno najmanj eden od ustanoviteljev kluba za ?as njihovih življenj ali prenehanja njihovih interesov.

25.?len
Blagajnik kluba vodi gotovinsko poslovanje kluba in transakcije preko poslovnega ra?una, ki ga klub odpre pri banki.
26.?len
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik kluba. Sklepi se sprejmejo z ve?ina glasov vseh ?lanov. Upravni odbor o svojem delu in prejetih sklepih poro?a enkrat letno ob?nemu zboru.

Nadzorni odbor:

27.?len
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba, ter opravlja nadzor nad finan?no materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poro?a ob?nemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh ?lanov, ki jih za dobo dveh let izvoli zbor z možnostjo ponovne izvolitve. ?lani med seboj izberejo in izvolijo predsednika.
?lani nadzornega odbora ne morejo biti ob enem tudi ?lani upravnega odbora. Nadzorni odbor je sklep?en, ?e so na seji prisotni vsi trije ?lani. Veljavne sklepe sprejema z ve?ino prisotnih. Ob?ni zbor izvoli namestnika za nadzorni odbor, ki lahko nadomeš?a katerega koli ?lana nadzornega odbora v primeru odsotnosti.

28.?len
Nadzorni odbor je dolžan pred vsakim rednim letnim ob?nim zborom izvesti inventurni pregled in o rezultatih poro?ati ob?nemu zboru.
Letno poro?ilo sprejme zbor ?lanov kluba. Poro?ilo je veljavno sprejeto, ?e je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finan?nim in materialnim poslovanjem kluba. Klub mora zagotavljati podatke o svojem finan?nem in materjalnem poslovanju na na?in in v obliki, ki ju dolo?i s pravilnikom o FM poslovanju in bo sprejet na naslednjem zboru kluba v skladu s tem zakonom in ra?unovodskim standardom za društva. Klub mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu izdelati letno poro?ilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkas poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poro?ilu o poslovanju kluba. Poro?ilo mora obsegati resni?ni prikaz premoženja in poslovanja kluba. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju kluba mora izdelati letno poro?ilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja. Letno poro?ilo sprejme zbor ?lanov društva. Poro?ilo je veljavno sprejeto, ?e je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finan?nim in materjalnim poslovanjem kluba.

29.?len
Nadzorni odbor je dolžan takoj sklicati izredni ob?ni zbor, ?e oceni , da je iz kakršnih koli vzrokov ogroženo delovanje kluba.
Disciplinska komisija:

30.?len
Disciplinska komisija ima predsednika in dva ?lana, ki jih za dobo dveh let izvoli ob?ni zbor z možnostjo ponovne izvolitve.

31.?len
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev ?lanov ali organov kluba. Delovanje disciplinske komisije in razvrstitev disciplinskih prekrškov predpisuje disciplinski pravilnik, ki ga sprejme zbor ?lanov ob naslednji seji.

32.?len
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
• kršitve dolo?b statuta
• nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij kluba
• ne izvrševanje sklepov organov kluba
• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba

33.?len
O prekrških odlo?a na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem pravilniku kluba.

Disciplinska komisija lahko izre?e ?lanom kluba naslednje ukrepe:
• opomin
• javni opomin
• izklju?itev iz kluba
Zoper sklep,ki ga izre?e disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na ob?ni zbor, kot drugo stopenjskem organu.

34.?len
Kazen izklju?itve se lahko izre?e samo zaradi posebno težkih kršitev v klubu, kakor tudi v primeru, ko je ?lan že kaznovan na rednem sodiš?u zaradi kaznivega dejanja.

VIII. FINANCIRANJE KLUBA

35.?len
Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s ?lanarino ( ?lanarina se pobira letno, znesek se potrdi na ob?nem zboru )
• z naslova materialnih pravil in dejavnosti kluba
• z darili
• s prispevki donatorjev
• iz javnih sredstev
• iz drugih virov
?e klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodkih, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove ?lane je ni?na.

36.?len
Premoženje kluba predstavljajo vse nepremi?nine in premi?nine, ki so last kluba.
Nakup ali prodaja premi?nega premoženja je možna le na podlagi sklepa upravnega odbora, nakup in prodaja nepremi?nin pa le na podlagi sklepa ob?nega zbora.
S premoženjem kluba upravlja upravni odbor.
Vsak ?lan kluba lahko zahteva vpogled v finan?no in materialno poslovanje kluba.
- Ra?unovodsko poslovanje se vodi po - pravilniku o finan?no materjalnem poslovanju Moto kluba Cerkno, ki ga sprejme zbor ?lanov ob naslednji seji.

37.?len
Finan?ne listine podpisuje tajnik, blagajnik ali v njegovi odsotnosti predsednik luba. Finan?ne listine lahko izhajajo le z odobritvijo podpisnikov materialnih listin.
Materialne listine lahko podpisujejo predsednik in podpredsednik kluba.
Upravni odbor lahko dolo?i še drugo osebo, ki v primeru daljše odsotnosti blagajnika opravlja dolžnost podpisnika.
Finan?no in materialno poslovanje je javno.

IX. POHVALE IN PRIZNANJA

38.?len
Priznanja in pohvale klub podeljuje v skladu s pravilnikom o pohvalah in priznanjih, ki ga sprejme upravni odbor. Le ta tudi podeljuje vse pohvale in priznanja.

X. PRENEHANJE KLUBA

39.?len
Klub lahko preneha:
- po volji ?lanov.
- s spojitvijo ali pripojitvijo z drugimi društvi..
- z nezmožnostjo doseganja sprejetih sklepov in neaktivnostjo ?lanov.
- po zakonu
- s ste?ajem
V primeru prenehanja kluba premoženje pripada - Združenju šoferjev in avtomehanikov, Bevkova 9, Cerkno. Prora?unska sredstva se morajo vrniti v prora?un.

XI. DRUGE DOLO?BE

40.?len
Za tolma?enje tega statuta je izklju?no pristojen upravni odbor kluba.

41.?len
Ta statut je bil sprejet na ustavnem zboru kluba v Dolenjih Novakih dne:07.03.2008
Enak postopek velja za sprejem novih sprememb in dopolnil.
Ta statut pri?ne veljati z dnem izdaje odlo?be o vpisu statuta v register društev.

Dolenji Novaki
07.03.2008

ZAPISALA:
Nadja Florjan?i?

PREDSEDNIK:
Marko Obid